Home Back Bax Me Design

 

خودم اهنگ درخت زرد کامران مولایی رو خیلی دوست دارم

 

روزای خوبی بود تنها کسم بودی

دلواپست بودم دلواپسم بودی...

آهنگ امیر عظیمی"بی تو" رو هم خیلی دوس دارم

خاطره دارم باهاش...

اهنگ ستایش مرتضی پاشایی رو هم دوس دارم...

هر موقع گوش میدم یاد مهلا دوستم میفتم...

خدارحمتش کنه...دلم براش تنگ شده...

 


tagSا:
✍: فرزانه
پست ثابتمه

 

 
بـه سلــامتـــی کســـی کــه نمیشنـــاستــِت

امـــا نــوشتــه هــاتــو میخـــونه

تــا از درونـــِت بـــا خبـــر بشـــه

و زیــرش کـــامنــت میــذاره

نــه بــه خـــاطـِر اینکــه خوشـِش امـــده

واســـه اینکــه بهـــت بفهمـــونه تنهـــا نیستـــی!!

 tagSا:
✍: فرزانه

هـمـه چـیــز بـستـگی بـه حــال و هــواے בلــت בارב . . .

اگـــر حــال בلــت خـــوب بــاشــב ؛ 

هـــوا آنـقــבرا هـــم آلـــوבه نـیـسـت . . . 

از پــس اجــارہ خــانــه هــم مـی شــوב بـــرآمــב ؛ 

و بـیـمـارے ڪـوבڪـت ڪـمـتــر آزارت مـی בهــב . . .

و بــا یـک בعــا، تــه בلــت قــرص مـی شــوב و آرام مـی گـیــری

اگــر حــال בلـــت خــوب بـاشـــב ، 

فـکـر پــریــشـانـی طـوفــان בیـشـب آزارت نـمـی בهـــב

و بــه بــارش בل انـگـیــز بـعـב از آن فـکـر مـی ڪـنــی ، 

حـال בلــت ڪــه خـــوب بـاشــב آבمـهــا هـمــه شـان בوســت בاشـتـنـی انــב

و بــבون مـنـت مـی تــوانـی بـبـخـشی . . . 

حـتـی چــراغ قــرمــز هـم بــرایــت مـڪـثـی בوســت בاشـتـنـی مـی شــوב

ڪــه لـحـظــہ اے پــا از روے پــבال بــرבارے و بـتــوانـی فـکـر ڪـنـی بــه امــروزت ،

ڪـه بـا בیــروزت چــقـבر فــرق בاشـتـی ؟ ! 

حــال בلــت ڪــه خــوب بـاشـــב . . . 

مـی شـوے هـمـبــازے بـچـــه هــا ؛ بــراے عــزیــزانـت هـمـیـشــه وقــت בارے

و یـک בنیــا مـهــربـانـی בر چـهــرہ ات نـهـفـتــه اســت ؛ 

و چــقـבر لــذت בارב ڪـه آבم حــال בلــش خــوب بـاشـב . . . 

حـــال בلــم خــوب هـسـت !!!

امــا تــــــــو بــاور نـڪـن . . . √


tagSا:
✍: فرزانه

 

 

 
 
 
 
بیا و عاشقم باش .... می شود ؟
  
می شود دلیل خنده هایم باشید ؟
  
می شود سراسیمه به سراغم بیایی بعد بگویی:
  
خانم میشود برایتان بمیرم ؟؟
  
و من بگویم:
 
 
ببخشید آقا نمیشود ..!
  
ناامیدی را در چشمانت ببینم ...
 
  
دستم را به پشت قفل کنم
 
 
سرم را کج کنم،نگاهت کنم و بگویم:
  
آخه شما باید زندگی من باشید ...
  
می شود شیطنت هایم را بفهمید ؟؟
  
می شود باشی و بیخیال نبودن ها شوی ؟؟
 
 
میشود نفسم باشید آقا ....
 
 
 
 

 


tagSا:
✍: فرزانه

 

 


بٌــــعُضٌی وُقٌتٌــــا وُاقٌـــــــــــــــــــــــعُﺂ نُمُیـכوُنُی

چٌـــــــــرٌُا ـכارٌُی گٌرٌُیهُ مُیکُنُـــــــی . . .

نُمُــــــــیـכوُنُی چٌرٌُا ـכلٌـتٌ گٌـــرٌُفٌتٌهُ . . .

نُمُیـכوُنُــــــی چٌــــــیکُارٌُ کُنُی . . .

ازٌ هُمُــــــهُ بٌـכتٌ مُیاـכ . . .

ـכوُسٌ ـכارٌُی ـכاـכ بٌزٌنُــــــی . . .

کُمُکُ بٌخٌــــــــوُای . . .

تٌوُ اوُنُ لٌـــحٌظٌاتٌ فٌقٌطٌ مُیتٌوُنُی بٌگٌی . . .

خٌـכایـــــا خٌوُـכتٌ ـכرٌُسٌتٌـشُ کُنُ . .

 


tagSا:
✍: فرزانه

 

 

 
دوست يعني كسي كه وقتي هست آروم باشي
و وقتي نيست چيزي توي زندگيت كم باشه...
 
دوست يعني اون جمله هاي ساده و بي منظوري كه ميگي
و خيالت راحته كه ازش هيچ سوءتعبيري نميشه...
 
دوست يعني يه دل اضافه داشتن براي اينكه بدوني
هربار دلت ميگيره،يه دل ديگه هم دلتنگ غمت ميشه..
 
دوست يعني وقت اضافه،
يعني تو هميشه عزيزي حتي تو وقت اضافه..!
 
دوست يعني تنهاييامو ميسپارم دست تو،
چون شك ندارم خوب ميفهميش...:)
 
دوست يعني يه راه دو طرفه،يه قدم من يه قدم تو،
اما بدون شمارش و حساب و كتاب!
 
دوست يعني من از بونت مفتخر و سر بلندم،
نه سر بزير و شرمنده!
 
_و حالا وقتش رسيده به هر كودوم از دوستاي گلي كه تنهام نذاشتن بگم:
 
مچكرم بخاطر همه ي وقتايي كه منو به خنده وا داشتي:)
 
براي همه وقتايي كه به حرفام گوش دادي:)
 
براي همه ي وقتايي كه به من جرئت و شهامت دادي:)
 
براي همه ي وقتايي كه با من شريك شدي:)
 
براي همه ي وقتايي كه خواستي در كنارم باشي:)
 
براي همه ي وقتايي كه به من اعتماد كردي:)
 
براي همه ي وقتايي كه منو تحسين كردي:)
 
براي همه ي وقتايي كه راهنماييم كردي:)
 
براي همه ي وقتايي كه گفتي:"دوستت دارم":)
 
براي همه ي وقتايي كه بهت احتياج داشتم و با من بودي:)
 
براي همه ي وقتايي كه دلتنگم بودي:)
 
براي همه ي وقتايي كه دلداريم دادي:)
 
براي همه ي وقتايي كه بهم تكيه كردي،
و گذاشتي بهت تكيه كنم:)
 
و براي همه ي وقتايي كه...
 
 
تو چشام نگاه كردي و صداي قلبمو شنيدي...


tagSا:
✍: فرزانه

 http://toomaj13.persiangig.com/image/2744671209_b3676de20c.jpg

 

مـ چیز زیآدی از دست ندآدم بآ رفتنت...!

ڪمے دلم شڪست...شب ها گریـﮧ کردم...یآدگارش سردردِ هرشبم شد...

یڪم از آرام زندگے ڪردن فآصلـﮧ گرفتم...

چیز زیادے نشد...

 

بآور ڪـ...!

تو بیشتر از مـ بآختے...

تو عآشق ترین قلب دنیآ رآ بآختے...


tagSا:
✍: فرزانه

86113586186770052365.jpg

 

 

 

مےبوسم و مےگذآرم ڪنآر!...تمآم چیزهآیے ڪﮧ ندآرم رآ...!

 

دست هآیت...شآنـﮧ هآیت...

 

عآشقے ات...همـﮧ رآ...

 

فقط یـﮧ خوآهش...!

 

این دم آخر، لطف ڪن و دهآنت رآ ببند و نگو:

 

"قــِــســــمــَــتـــــ  نـــَـبــــפב..."

 

خودم مےدآنم...

آنچـﮧ نبود "لیاقت تو" بود...


tagSا:
✍: فرزانه

 

 
امـــروز نــه چـایـــ م دارچیــن داشـت
نـه قهـــوه ام شکــر
نــه اینکــه نــخواهـم
حـــوصله اش  را نــداشتــم
یعنـــی مــی دانـــی..
امـــروز نــبـودم
نــه!
امـــروز اصــلا نـبـــودم
مــن کـه خیلــی وقـــت اسـت
نـ.یـ.سـ.تـ.مـ..
امـــروز آفتــاب بـــود..بهــــار بــــود...
راحـــت بگویــمــت
امـــروز تــــو بایـــد مــی بـــودی
همـــه ی روزهـا بـه کنــار
تــو امــروز را عجیــب بـه مــــــن

وبه چشمهای منتظرم

بـ.د.هـ.کـ.ا.ر.ی. . . !


tagSا:
✍: فرزانه

 

 

ﺩﯾﮕـــﻪ ﺩﻟــﻢ ﻧﻪ ﭘــﻮﻝ ﻣﯿﺨــﻮﺍﺩ ﻧــﻪ ﺁﻏــﻮﺵ ﻧــﻪ ﻣﻬﻤــﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﺣﺘــﯽ 
ﺁﯾـــــــــــﻨﺪﻩ . . .[ ! ] 
ﺩﻟــﻢ . . . 
ﺑﭽــــﮕﯿﻤﻮ ﻣﯿﺨـــﻮﺍﺩ ! 

ﭘﺎﻫـــﺎﯼ ﺷﻨــــﯽ ﺩﺳﺘــﺎﯼ ﮐﺎﮐﺎﺋــــﻮﯾﯽ ! 
ﺩﻟـــﻢ ﻣﯿﺨـــﻮﺍﺩ ﻭﻗﺘــﯽ ﺑــﻼﻝ ﻣﯿﺨــﻮﺭﻡ ﮐـــﻞ ﺻﻮﺭﺗﻢ ﺯﻏﺎﻟـــﯽ ﺷﻪ ! 
100 ﺑــﺎﺭ ﯾﻪ ﺳﺮﺳـــﺮﻩ ﯼ 1 ﻣﺘـــﺮﯼ ﺭﻭ ﺑـﺮﻡ 
ﺑــﺎﺯﻡ ﺧﺴــﺘﻪ ﻧﺸـﻢ ! 
ﭼﺎﯾـــﯽ ﺭﻭ ﺑﺎ 10 ﺗـﺎ ﻗﻨــﺪ ﺑﺨــﻮﺭﻡ ! 
ﺑﺴﺘﻨـــﯽ ﻭ ﭘﻔــﮏ ﻭ ﻟﻮﺍﺷــﮑﻮ ﺑﺎﻫــﻢ ﺑﺨــﻮﺭﻡ ! 
ﺳــﺮﭼﯿﺰﺍﯼ ﻣﺴـﺨﺮﻩ ﺍﻧﻘﺪ ﺑــــﺨﻨﺪﻡ ﺑﯿﺎﻓﺘــﻢ ﮐـﻒ ﺍﺗﺎﻕ ! 
ﺁﺩﺍﻣــﺲ ﺑﭽﺴــﺒﻮﻧﻢ ﺯﯾــﺮ ﻣــﯿﺰ ﮐﻼﺳـﺎ ! 
ﻋﯿـــﺪﯾﺎﻣﻮ ﺑﺮﯾــﺰﻡ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﻗﻠــﮏ 
ﺩﻟــﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺎﺯﻡ ﺭﻭ ﺩﯾـــﻮﺍﺭ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﮐﻨﻢ ... 
ﻣﻮﺭﭼــﻪ ﻫــﺎﺭﻭ ﺑﮑﺸـــﻢ ! 
ﺩﻟـــﻢ ﻣﯿﺨــﻮﺍﺩ ﻭﻗﺘــﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿــﮑﻨﻢ ﻣــﺎﺩﺭﻡ ﺍﺷــﮑﻤﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻪ ﻧﻪ ﭘﯿﺮﻫــﻦ ﺗﻨــﻢ ! 
ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺷﺒﺎ ﺗﻮﺧﻮﺍﺏ ﻏﻠﺖ ﺑﺰﻧﻢ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ! 
1000 ﺗﻮﻣــﻦ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﻢ ﺑﺎﺷــﻪ ﺍﻣﺎ ﺩﻟﻢ ﺧــــﻮﺵ ﺑﺎﺷـﻪ ! 
ﺍﺯ ﺷﺎﺧــﻪ ﺩﺭﺧــﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﺑــﺮﻡ 
ﻭﻟــﻢ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺻُﺐ ﺗﻮ ﺷــﻬﺮﺑﺎﺯﯼ ﺑﻤﻮﻧــﻢ ! + ﺑـــﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷــﺘﺒﺎﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﮐــﺮﺩﻡ ﺑﺰﺭﮒ ﺷـﻢ 
ﺩﻧﯿــﺎﯼ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔــﺎ ﺧﯿـــــــﻠﯽ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﺱ . . . [ ! ]
 

tagSا:
✍: فرزانه

 

 

 

 ﺧــﺮ ﺍﺳﺖ !، ﺧــﺮ ﺍﺳﺖ !، ﺧـــﺮ ﺍﺳﺖ ! 

روز شنــبه، خــر است ! 
کلاس ســاعت 8 صبــح خیلـی خـر است . . 
غــروب جمــعه به تــوان2 خــر است ! 
ﺭﻗﯿــﺐ ﻋﺸﻘــﯽ، ﺧــﺮ ﺍﺳﺖ ! 
ﺭﻓﯿــﻖ ﺑﺪ ﺍﺧــﻼﻕ ﻭ ﺩﻣــﺪﻣﯽ ﻭ ﺧﻮﺩﺷﯿــﻔﺘﻪ ،ﺧﺮ ﺍﺳﺖ ! 
ﺩﻟﺘﻨــﮓ ﺷـﺪﻥ ،ﺧــﺮ ﺍﺳﺖ ! 
ﺗﻨﻬــﺎﯾﯽ ،ﺧــﺮ ﺍﺳﺖ ! 
ﺩﻭﺳﺘــﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﺮﺱ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺧــﺮ ﺍﺳﺖ ! 
ﺁﺩﻡ ﺟــﻮ ﮔﯿﺮ ،ﺧــﺮ ﺍﺳﺖ ! 
ﺑﭽــﻪ ﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﮐـﻪ ﻭﺍﻟﺪﯾﻨــﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﯾــﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﺧــﺮ ﺍﺳﺖ ! 
یادت که بــی وقفه رو مـغز وول میخــوره خیلـی خـر است ! 
دیــدن خواب تو هــر شب خــر است ! 
قلبــی که واســه تو میتپــه خیلــی خـر است . . ! 
چشمـــای عســلی خــر است . .! 
تــه قهــوه ای که" تــو" نباشـی خـر است . .! 
غیـر من هر کــی تو رو ببوسـه خیلــی خــر است . .! 
روزی که بــدون بوسـیدن تــو بگذرد خــر است. .! 
روزهای که "تو" توش نیستی خر است . .! 
کــودک درونــم خــر است . .! 
خــرداد،ماهــی خــر است . .! 
خنــده های مصنــوعی خــر است . .! 
گوشـی که اســم" تــو" روش نیوفتــه خـر است . .! 
آهـنگی که تــورو یادم بنـدازه خیلــی خــر است . .! 
زندگــی ای که خنـده های 2 نفــره از ته دل تــوش نیسـت خــر است . .! 
بـارون و برف بــازی و خاطـرهاش با" تــو" خـر است . . 
سیـگاری که شروعـش با یــاد "تو" ختمـش به" تــو" باشه خــر است . .! 
حرف‌های عاشقانـه خــر است . . .! 
بـوسه‌های داغ خــر است . .! 
عشقـای آبکـی خـر است . .! 
بغــض خـر است . .! 
روز هـای که حـالم بده خــر است . .! 
مشــکلات زندگــی خیــلی خـر است . .! 
پسری که بعد من تــوی زندگیـت بیاد خـر است . .! 
پاکت خالی سیگار خیلــی خـر است . .! 
صبح‌هــای لعنتی که ســر از بالش دلتنگــی برمیدارم خـر است . .! 
اِحســآس ات گــنگ خـر است . .! 
روزهـایی که دلـم هواتـوو میکـنه خـر است . .! 
مـن" و "تـو "که" مـا" نشـود خـر است" . .! 
مـردی که نتونــه زنشــو خوشحال کنه خـر است . .! 
زن که واسـه مردش قــر نده خـر است . .! 
عصر پنج شنــبه خـر است . .! 
بــهونه گیـری های ِ دلـم برای ِ "تـو" خـر است . .! 
خیـالت که اَمـونمو بریده خـیلی خر است . .! 
روزهـای که دلـم تنگ میـشه سگ میـشه پاچـه میگـیره خـر است . .! 
اتفـاق های که میخـوام بیوفتـه و نمیوفـته خیـلی خـر است . . ! 
خـودش بره بوش بمــونه خـر است . .! 
قل قل کردن ها تنهایی خـر است . .! 
زن که هـمپا شوعرش فوتـبال نبینه خـر است . .! 
اخـلاق سگی خـر است . .! 
عشـق یک طرفه خیلی خـر است . .! 
رفیق الکی گُه خـر است . .! 
خط ریشی که تنظیم نباشه خـر است . . 
سه شدن تو جمع خـر است . .! 
زنی که یوخدع خنگول نباشه خـر است . .! 
سرما خوردگی خـر است . .! 
فین فین خـر است . .! 
تخـت دو نفره که" تـو" نداشته باشـه خـر است . .! 
کسـی که لایک نمیکـنه خـر است . .! 
حــرف زور خـر است . .! 
زنـدگی بــدون عشـق خـر است . . 
سـرعت اینـــترنت خـر است . .! 
زنــدگی بـدون شـادی خـر است . .! 
بـی خـوابی خـر است . .! 


ﺧــﺮ ﺍﺳﺖ ! . . . 
ﺧــﺮ ﺍﺳﺖ ! . . . 
ﺧــﺮ ﺍﺳﺖ ! . . . 

+ نـبودنت ، ﺧـﺮ ﺍﺳﺖ ! ﺧـﺮ ﺍﺳﺖ ! ﺧـﺮ ﺍﺳﺖ ! لعنتـی نبودنـت خیـلی خـر است ...!/.

 


tagSا:
✍: فرزانه

 

 

 

 

حلالت میکنم اما هنوزم از تو دلگیرم


تو میخندی و من آروم تو دست گریه میمیرم

حلالت میکنم اما نباید از خودم رد شم

تو گم میشی و من اینجا تو رو با گریه میبخشم

تقاص آرزوهامو کجای قصه پس دادی

که از اوج پریدن ها به خاک گریه افتادی

کجای قصه پرواز چراغ راهو گم کردم

که باید اینهمه تنها به سوی خونه برگردم

حلالت میکنم اما به دیروز تو زنجیرم

تو رو گم میکنم وقتی تو دست گریه میمیرم

حلالت میکنم اما نمیتونم که برگردم

تموم آرزوهامو تو دنیای تو گم کردم

هنوزم طرحی از بارون تو عمق تلخ چشمامه

غمی هم قد رویاهام تو قلب سرد دنیامه

من از روزایی میترسم که پشت مرز تقدیرن

از اینکه حتی فرداهام تو دستای تو میمیرن

حلالت میکنم اما هنوزم از تو دلگیرم

تو میخندی ومن آروم تو دست گریه میمیرم

حلالت میکنم اما نمیتونم که برگردم

تمام آرزوهامو تو دنیای تو گم کردم
...........

 

 


tagSا:
✍: فرزانه

آبجیا وداداشای گلم....

 

سلــــــــــــــام...

خوبین خوشین؟سلامتین؟

عید همتون مبارک سال خوبی داشته باشین

وبه تک تک آرزوهاتون تو سال جدید برسین

قربون همتون

اوووووومممممممااااااچچچچچچچ

 


tagSا:
✍: فرزانه

 

برای دلم گاهی . . .


مادری مهربان میشوم . . . !


دست نوازش بر سرش میکشم میگویم : غصه نخور ، میگذرد . . . !!


برای دلم گاهی . . .


پدر میشوم . . . !


خشمگین میگویم : بس کن دیگر بزرگ شدی . . . !!


گاهی هم دوستی میشوم مهربان . . . 


دستش را میگیرم میبرمش به باغ رویا . . .


دلم،از دست من خسته است . . . :(


tagSا:
✍: فرزانه

در کنار تو بودن چه حالی دارد . . . !

چـنـان دل کـنـدم از دنیـا کـه شـکلم شـکل تـنهـاییسـت

ببین مـرگ مــرا در خـویـش کـه مـرگ مــن تـمـاشاییسـت

مــرا در اوج مـیخـواهی تـمـاشـا کـن تـمـاشا کـن

دوروغـیـن بـودم از دیــروز مـرا امــروز تـمـاشا کـن

در ایـن دنـیا کـه حـتی ابـــر نـمی گـریـد بـه حــال مـا

هـمـه از مــن گـریـزانـنـد تـو هـم بگـذر از ایـن تـنـهـا

فـقـط اسمـی به جـا مـانـده از آنـچـه بـودمـو هـستـم

دلــم چــون دفـتـرم خـالی قلـم خـشکیـده در دسـتـم

گــره افـتـاده در کارم بـه خــود کـرده گـرفـتـارم

به جــز در خــود فـرو رفـتـن چـه راهـی پیـش رو دارم

رفـیقـان یـک به یـک رفـتـند مــرا بـا خـود رهــا کـردنـد

هـمـه خــود درد مـن بـودنـد گـمـان کــردم کـه هـم دردنـد

شـگفـتا از عــزیـزانی کـه هــم آواز مــن بــودنـد

بـسوی اوج ویــرانی پــل پـــرواز مـن بــودنـد

گــره افـتـاده در کارم به خــود کــرده گـرفتـارم

به جــز در خــود فــرو رفـتن چـه راهـی پـیـش رو دارم

 

 


tagSا:
✍: فرزانه

وقتی میخوای یه رابطه رو بهم بزنی

خب بهم بزن

اما لگدکوبش نکن

اما داغونش نکن

با احساسش

فکرش

اعتمادش

غرورش

بازی نکن

چون بعد از رفتن تو فقط غمگین نمیشه

تا سال ها باید با یه ترس لعنتی زندگی کنه

و نتونه دیگه به هیچکس اعتماد کنه

حتی برای یه دوستیه ساده...!


tagSا:
✍: فرزانه


قـــــاصـــــــــدک ،
مـــــی گوینــــــــد تو هــــم مــــــدرن شــــده ای ،
هــــــــــــرزه شــــــده ای و با آرزوهـــــایمــــان لاس میزنــــــــی ؟!
آرزوهــــایمـــــان را دیگـــــــر مثــل بچگـــــــی به گـــــــوشش
نمی رســـــانـــــی ،
بیا در دستانـــــــــم ،
همین جــــــا ،
همین لحظـــــه ،
این آرزو نیســـــــــت ،
بــــــــرو به خـــــدایمـــــــان بگـــــــو :
هیــــــــــچ چیـــــــــز دلچســـــــب نیســـــــت و ملال انگیزتـــــــــر از این روزهــــا و روزگــــــار ،
تکــــــرار آن اســــــت ،
بگــــــــو بیا و درســـــت کن به نگاهــــــــــــی
این همــــــــــه آشفتگــــــــــــی ،
تردیـــــــد و پریشـــانــــــــــی را ،
یـــــــــــــــا تمامــــــــــــش کـــــــــــــــن ،
شنیــــدی قاصـــــــدک گفتــــم کـه آرزو نیســـت این التمــــــــــــــــــــــــاس اســـــت ،
بـــــــــــرو به خــــدایمــــان بگــــــــــو .​

 


tagSا:
✍: فرزانه

 

دلم لحظه ای را می خواهد !   که تو باشی …

  همین کنار نزدیک به من

  درست روبروی چشم هایم

  همنفس نفسهایم

  خیره شوم به لبهایت

  دست بکشم به تک تک اعضای صورتت

  بعد چشمهایم را ببندم و …

  ” ببوسمت “

  آن لحظه دنیای من تمام می شود .

 ” به خدا که واقعاً تمام می شود “


tagSا:
✍: فرزانه

 

 

 

وفتی داشتی میرفتی

خواستم کم نیارم گفتم :

هر جور راحتی ...

نگفتم نرو ... نگفتم بهت عادت کردم

نگفتم بهت وابسته شدم

نگفتم اگه بری دلم خیلی واست تنگ میشه

راستشو بخوای نمیدونستم

که نبودنت چه به روزم میاره

نمیدونستم چقدر این دل لعنتی بهونت رو میگیره

نمیدونستم دلتنگی روزگارم رو سیاه میکنه

اون موقع میخواستم کم نیارم

ولی الان یه دنیا کم دارم تو رو ....

 

یه دنیا داغونم ..... یه دنیا دلتنگم

 

 کاش یکم بودی ....


tagSا:
✍: فرزانه

 

بــاشـــد هر چـــه تو بگویـــی ...!

کمــی زمــان مـی خـواهــم ...

هــر وقــت تـوانسـتــم نــفس کـشیـــدن را فــرامــوش کنــم ...

تــو را هــم از یــاد خـواهــم بــرد !!!

 

 


tagSا:
✍: فرزانه

 

 

ببیـــــــن من هــــــــــم مثل خــــــیلی

از عاشـــــق ها از تو یـــــادگاری دارم

ولــــی یــــادگـــاری من با بقیه فــــرق دارد

یــادگـاری مــــن از تو دلی پر از درد اســـــت ...

 

 


tagSا:
✍: فرزانه

 

 

تمام قدرت ام را گذاشتم ...

 

برای نگه داشتن اولین قطره ی اشک ...

بعد از رفتن تو ...

 

نشد که نشد ...

چکید چکید چکید ...

آنقدر چکید که می توان با آن بیابانی را سیر آب کرد ...!


tagSا:
✍: فرزانه

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Namayeshe%20Ehsas%2015/7.jpg

 


مـَטּ زטּ هستمـ وُ تو مـَرב ...

اما ... نگراטּ نباش بـﮧ ڪسے نخواهمـ گــُفت :

ڪـﮧ בر پَسـﮧ مُشکلـات وُ בرב هایــے ڪﮧ تو بَرایمـــــ ساختـے وُ تحمل کرבمــــ

בر پَسـﮧ نامرבے وَ نامہربانے ڪﮧ בیـבمـ وُ בمـ نزבمـــــ !

בر پَسـﮧ بــے معرفتے هایـے ڪـﮧ בیـבمـ وُ معرفت هـایـے ڪـﮧ بـﮧ خرج בاבمــــــ ...

مـَטּ مــَرבتــَر " بوבمــــــ♥
 

 


tagSا:
✍: فرزانه

عاشقانه 475

درد تنهایـــــــــی کشیـــــــــــــــــــــدن
مثلِ کشیدنِ خطهایِ رنگی روی کاغذِ سفـــــــــید
شاهکاری میسازد به نامِ دیوانــــــــــگی
و من این شاهکــــارِ را به قیمتِ همه فصلهایِ قشنگِ زندگیم خریده ام
تو هر چه میخواهـــــــــی مـــــــرا بخوان
دیوانـــــه، خود خــــواه، بی احساس
نمیــــفروشــــــــم....!!!!


tagSا:
✍: فرزانه

بی تـــــو ...

بــــا دلـــی تـــــنـــگــــ ...

بــــا بـغـضــــی سـخـتــــــ ...

واژه هــایمـــ را ، نــاهـمـاهـنـگـــ ، به روی ورق می آورمـــــ ...

نــاگـهـانــــ  امــــــــــــا ...

بـغـضـــ  سـخـتـم  ، از تــنــگــی ِ دلــــ دوامـــ نـمـی آورد .

مــی شـکـنـد ..

و واژه هـایــمـــ ، در قـطـره قـطـره ی "دلـتــنــگی امــــ "،

 

 

 

غـــرق مـــی شـونــــد ... 


tagSا:
✍: فرزانه
بیـــآ نـﮧ بَراے ایـنـڪﮧ بِمــآنـﮯ !

بیـــآ

بــــا כستانـَﭟ گلویَـــم را بفشــآر..

شایـــــכ،

شایــכ ایـטּ بُغضِ لعنتـﮯ


بـﮧ بهانـﮧے لَمسـﮧ כستانـﭟ بِشڪـنــــכ ....

 


tagSا:
✍: فرزانه

 

√ هـَ‌مـ‌ه ﮮِ مــُ‌خـآطـَ‌بــْ هــآ ،
رَفـ‌تــَ‌نــﮯ هـَ‌سـ‌تـَ‌نــــ‌د !

حـَ‌تـ‌مــآ بــآیــَ‌د

آدَمـْ هــَ‌مـْ حـِ‌سـآبـ‌شــآטּ نـَ‌ڪُنــﮯ

تــآ دوسـ‌تـَ‌تــْ بــِ‌دآرَنــ‌د !


tagSا:
✍: فرزانه

به شانـــــــــه ام زدی .....!

تا برگـــــــشتم ....رفتـــــه بــــودی..

بی انصـــــــاف..!

به یاد اوردن تنهـــــایی ام ....شوخـــــی قشنــــگی نبــود....!


tagSا:
✍: فرزانه

ما دختـــــــرها همه حسودیـــــــم

 
از حســــــــادت سایــــــز دور كمـــــــر تا حســـــــادت به اندازه پشــــــت پلك...

امــــــــا...

عذاب آورتریــــــــن حسادتمــــــــان وقتـــــــی است كه دل میبندیــــــــم

دل به یه مــــــــرد كه میبندیم

دیگـــــــه تاب نداریم صدایــــــــی جز ما ، نگاهــــــــی جز ما و دستایــــــــی به جز دستای خودمـــــــون

اصلا هــــــــر چیــــــــزی جز خــــــــودمــــــــون از هزارفرسخیش رد بشــــــــه

ای كــــــــاش لال شود ، كــــــــور شود ، یا اصلا بمیرد " رقیــــــــب


tagSا:
✍: فرزانه

 

بعضی وقتی آدم دلش میخواد واسه یکی مهم باشه...

 

بــــعـضــی وقــتـا آدم عــجيـبــــ دلــش ميــخـواد يــکـی بــهــش گيـــر بـــده!

ازش بــپــرســه کــجـايــی؟؟کــجــا ميــری؟؟؟کــی ميـــای؟؟؟

زود بـــرو خــونــه ! رســيـدی زنـگــــ بـــزن !!

هـــوا ســـرده لــبـاس گـــرم بـپـــوش...

تـــا ديـــر وقــتــــ بـــيـدار نــمـــون...

حـــتـی بــاهــاتــــ قـــهــر کـــنـه

بــاهــاش قــهــر کــنــی...نـــازت رو بــکـشـــه!

نـــصـفــه شــبـی بـهـتــــ اس ام اس بـــده ...

بـــدونــی تــو بــي خــوابيــاشـــم بــه يــادتـــه...

بـــايـد يـــکـــی بـــاشــه نـــگـرانـتــــ بـــاشـــه ... !

بـــايــد يـــکــی بـــاشــه بـهـتــــ بــگـــه مــواظـبــــ خـــودت بــاش... !

آدم هـــی مـــيخــواد بــه روی خـــودش نـــيــاره،

هــی بـگـــه هــميــنـجـــوری خــيـلــيـــم خـــوبــه !

ولــی يـــه وقـــتــايـــی ديـــگــه نـــميـــشــه، ديـــگــه نــميــتـونـــه!

بـــعـضـــی وقـــتــا آدم حـس ميــکنــه مــيخــواد يـــه حـــرفـايـی رو بـــشـنـــوه...

يــــه حـــسـايــی رو تـــجــربــه کــنـــه!

بـــعـضـــی وقــتــا آدم دلـش مـــيخـــواد واسـه يـکــی مـهـــم بـــاشـــه...

 


tagSا:
✍: فرزانه